Het Masereelfonds is één van de vijf erkende cultuurfondsen in Vlaanderen – samen met het Davids-, het Vermeylen-, het Willems- en het Rodenbachfonds – maar tegelijkertijd ook een buitenbeentje omdat het aan geen enkele belangengroep schatplichtig is. Het Masereelfonds probeert progressieven van diverse pluimage te verenigen, om met een open geest over de hedendaagse uitdagingen, het actuele culturele leven, het maatschappelijke reilen en zeilen, na te denken en te discussiëren. Met dat doel worden over het hele Vlaamse land door haar vrijwilligers diverse activiteiten georganiseerd gaande van panelgesprekken en voordrachten over museumbezoek en uitstappen tot poëzieavonden en muziekconcerten. Interculturele werking is een belangrijk aandachtspunt van het Masereelfonds. In Leuven uit zich dat o.a. in de organisatie van Colora Festival.

Masereelfonds Leuven Cultuurspreiding
Attenhovenstraat 130, 3404 Attenhoven
GSM: +32 (0) 479 38 45 62
daan@masereelfonds.be – www.colora.org

Masereelfonds
Stalingradlaan 21, 1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 502 38 80
info@masereelfonds.bewww.masereelfonds.be/

Het Internationaal Comité (IC) is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen, overal in Vlaanderen en Brussel. Elke verenigingen heeft een eigen, zelfstandige werking en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Het IC wilt de samenleving versterken vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie. De focus ligt hierbij op de ‘sleutelthema’s’ participatie, cultuur, onderwijs, tewerkstelling, en zorg en welzijn. Rond elk van deze thema’s gaat de federatie kleine en grotere partnerschappen aan, die bijdragen aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.

Daarom ondersteunt het IC actief de trekkers en actieve leden van onze lidverenigingen. We delen onze afzonderlijke expertise in een ruimer partnernetwerk. Daarmee versterken we hun rol, zowel in hun gemeenschap als in de brede samenleving.
Colora Festival werkte voor het eerst met IC samen in 2019. In het kader van Lokale Helden organiseerden ze samen met Colora Festival en Wereldfeest Leuven ‘Colores Locales’, een intercultureel festival. Sinds vorig jaar zijn ze één van de belangrijke partnerverenigingen met dewelke ze onder andere Colora festivalweekend uitwerken.

KNEPH is een artistiek atelier voor insiders en outsiders waar via eigenzinnige reflectie en multimediale actie diepgaande artistieke processen kunnen gerealiseerd worden.

KNEPH ontwikkelde zich tot een plek waar verschillende werelden elkaar ontmoeten: de insiders en de outsiders. Een insider is voor KNEPH iemand die in het reguliere kunstcircuit zijn plek gevonden heeft; een outsider is degene die daarbuiten staat. Het atelier verruimt op die manier de traditionele visie op sociaalartistieke werking waar het vooral gaat over maatschappelijke uitsluiting.

KNEPH gelooft dat kwetsbaarheid een kwaliteit kan zijn en kunstzinnigheid essentieel menselijk is. KNEPH biedt ruimte, aanmoediging, begeleiding en veiligheid aan kwetsbare kunstenaars, zowel professionelen als eigenzinnige wondermakers die zich om eender welke reden in de marge van het reguliere kunstencircuit bevinden.

Iedere mens is kwetsbaar.

Sinds 2021 werken Colora festival en KNEPH nauw samen. Op het festivalweekend in 2021 verzorgden zij de programmatie in de circustent. Zij brengen het geheel naar een hoger niveau. In hen vonden we een meer dan waardevolle samenwerkingspartner.

VLOER 1 is een sociaal geëngageerde VZW die zich in het tijdelijke bezettingsproject STELPLAATS bevindt. De hoofddoelstelling van VLOER 1 bestaat uit het aanbieden van repetitieruimtes op basis van sociale tarieven en zet ook in op een DIY-studio en een ontmoetingsplek voor jonge amateurmuzikanten in Leuven.

Bestaande organisaties zijn vooral gericht op het aanbieden van een kwaliteitsvol cultureel programma. Dit kan echter niet altijd samen gaan met een toegankelijk beleid en kan vaak geen laagdrempelig karakter bieden.

Onze organisatie spitst zich daarom toe op een toegankelijke werking voor vrijwilligers en een lage drempel voor gebruikers. Dit betekent concreet dat VLOER 1 toegankelijke repetitiekoten voorziet, de mogelijkheid biedt tot het organiseren van kleinschalige concerten en het opnemen van simpele demo’s voor haar gebruikers. Dit kan door de sociale tarieven van de repetitiekoten en de polyvalente ruimte, de openheid van de organisatie en de niet-formele setting.

Sinds CFW 2021 werken we samen met VLOER 1. Vanaf 2022 worden zij één van onze belangrijke samenwerkingspartners. Naast het aanreiken van jong en lokaal talent verzorgen zij de techniek op het festivalweekend.